REGULAMIN SERWISU ALEMUZYK.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego alemuzyk.pl
§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady świadczenia przez Modern Solutions IT Arkadiusz Duda na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ofert i Zapytań w Serwisie alemuzyk.pl, zasady świadczenia dodatkowych usług oraz zasady funkcjonowania Serwisu alemuzyk.pl.
 2. Serwis internetowy działający w domenie https:// alemuzyk.pl prowadzony jest przez Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec, NIP 9372655357, REGON 365468453; e-mail: kontakt@alemuzyk.pl.
 3. Serwis alemuzyk.pl ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji usług kulturalnych i artystycznych, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Informacje zamieszczone w Serwisie alemuzyk.pl, w szczególności Ogłoszenia lub Zapytania stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W ramach Serwisu możliwe jest:
  4.1 przeglądanie zawartości Serwisu,
  4.2 korzystanie z Konta klienta i powiązanych funkcjonalności,
  4.3 bezpłatna publikacja Zapytań przez Zlecających,
  4.4 odpłatna publikacja Ogłoszeń przez Wykonawców,
  4.5 korzystanie z Usług Odpłatnych Operatora.
 5. Niniejszy Regulamin Serwisu jest udostępniany nieodpłatnie. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu Serwisu w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego Regulaminu Serwisu.
 7. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
  te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
  za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 9. W celu rozwoju Serwisu, Operator ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności.
 10. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  §2 Definicje
  Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin.
  Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
  Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego.
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
  Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  Operator – Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec, NIP 9372655357, REGON 365468453; e-mail: kontakt@alemuzyk.pl.

alemuzyk.pl/ Serwis – serwis internetowy, działający w domenie https://alemuzyk.pl prowadzony przez Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec; e-mail: kontakt@alemuzyk.pl.
Użytkownik — osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie Serwisu utworzyła Konto klienta.
Ogłoszenie – zbiór informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Serwisie zgodnie z Regulaminem Serwisu i stanowiące prezentację Wykonawcy oraz jego Usługi.
Kategoria – kategoria tematyczna (np. Zespoły, Wokaliści), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
Wykonawca/Artysta – Użytkownik zarejestrowany, który świadczy Usługi wskazane w ramach Ogłoszenia.
Zlecający – Użytkownik zarejestrowany, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi lub odpowiadający na Ogłoszenie Wykonawcy w ramach Serwisu.
Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Ogłoszenia Wykonawcy.
Zapytanie – informacja umieszczona przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danego Zapytania. Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Propozycji Wykonania.
Propozycja wykonania – oferta składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły realizacji Usługi, w ramach Zapytania Zlecającego.
Recenzja – subiektywna wypowiedź Zlecającego odnosząca się m.in. do jakości pracy i współpracy z Wykonawcą oraz oferowanej lub wykonanej przez niego Usługi.
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie Operatora, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownik Serwisu alemuzyk.pl zamieszcza informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia lub kontaktu z Operatorem.
Wiadomość wewnętrzna – usługa elektroniczna, formularz za pośrednictwem, którego Użytkownik Serwisu alemuzyk.pl przesyła innemu Użytkownikowi informacje, dane oraz załączniki.
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Operatora, dotyczących Serwisu.
Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie dla jego Użytkowników.
§3 Usługi elektroniczne

 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
  1.1 Formularz kontaktowy
  1.2 Wiadomość wewnętrzna
  1.3 Newsletter
  1.4 Blog
  1.5 Konto klienta
 2. Usługa Formularza kontaktowego (Kontakt, Formularz reklamacji, Zgłaszanie błędów i propozycji zmian) polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie internetowym wiadomości do Operatora.
 3. Usługa Wiadomości wewnętrznej (Odpowiedź na ogłoszenie, Składam ofertę, Poproś o spersonalizowaną ofertę) polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie internetowym wiadomości z załącznikami między Użytkownikami z zarejestrowanym Kontem klienta.
 4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@alemuzyk.pl. Usługa polega na przesyłaniu przez Operatora na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych ofertach w Serwisie Operatora, promocjach, rabatach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania Serwisu alemuzyk.pl. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Użytkownika.
 5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
 6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  §4 Konto klienta
 8. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności oferowanej przez Serwis, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta klienta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.
 9. Konto klienta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności Serwisu:
  2.1 publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami (Wykonawca),
  2.2 publikowania i zarządzania opublikowanymi Zapytaniami (Zlecający i Wykonawca),
  2.3 obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników,
  2.4 zarządzania płatnościami, pakietami w ramach Odpłatnych Usług Operatora
  2.5 wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników,
  2.6 wystawienia Recenzji Wykonawcom,
  2.7 dostępu do informacji o Wykonawcy, które nie są uwidocznione dla Użytkowników nieposiadających Konta klienta,
  2.8 ustawienia powiadomień o nowych Ogłoszeniach lub Zapytaniach w Serwisie,
  2.9 załączania do wysyłanych wiadomości plików (np. zdjęcia, dokumenty, pliki dźwiękowe),
  2.10 zgłaszania Operatorowi Ogłoszeń lub Zapytań naruszających zapisy niniejszego Regulaminu Serwisu.
 10. Aby założyć Konto klienta, należy:
  3.1 wypełnić Formularz rejestracji lub
  3.2 dokonać uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jakim jest Meta (Facebook) lub Google
  3.3 zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu
  3.4 podać niezbędne dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło
 11. Za treść wiadomości oraz załączniki, w tym zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dobra osobiste lub prawa osób trzecich, np. prawa autorskie, a także dobre obyczaje), przesyłane do innych Użytkowników wyłączną odpowiedzialność ponosi nadawca wiadomości.
 12. Użytkownik podczas wypełniania Formularza rejestracji nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.
 13. Konto klienta może założyć wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto klienta w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 14. Po wypełnieniu danych wymaganych w Formularzu rejestracji na adres email wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie utworzenia Konta klienta, a wraz z nim link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta klienta przez Użytkownika. Aktywacja Konta klienta przez Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Serwisu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta klienta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej przez Użytkownika wiadomości e-mail.
 15. Aktywacja Konta klienta w Serwisie, skutkuje udostępnieniem niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu.
 16. Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez:
  9.1 podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji lub
  9.2 za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jakim jest Meta (Facebook) lub Google.
 17. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu.
 18. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Operatora.
 19. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas wypełniania Formularza rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 20. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.
 21. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 22. Konto klienta nie może być przedmiotem umowy sprzedaży.
  §5 Recenzje
 23. Operator umożliwia Zlecającemu zredagowanie i umieszczenie na stronach Serwisu recenzji dotyczącej jakości wykonanej Usługi, atrakcyjności Ogłoszenia oraz kontaktu z Wykonawcą.
 24. Recenzja może być wyrażona słownie oraz graficznie. Graficzna Recenzja pozwala ocenić Zlecającemu w skali od 1 do 5 przebieg realizacji Usługi przez Wykonawcę.
 25. Recenzja nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym nie może zawierać:
  3.1 wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych, nawołujących do szerzenia: nienawiści, rasizmu oraz ksenofobii;
  3.2 adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych;
  3.3 treści o charakterze reklamowym;
  3.4 danych Użytkowników, w szczególności imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres, adres-email, numer telefonu);
  3.5 treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 26. W uzasadnionych przypadkach i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Serwisu Operator upoważniony jest do usuwania Recenzji w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie.
  §6 Odpłatne Usługi Operatora
 27. Niektóre funkcjonalności oferowane przez Operatora są udostępniane odpłatnie. Zasady pobierania opłat są określone w Załączniku 2 niniejszego Regulaminu Serwisu.
 28. Odpłatne Usługi Operatora:
  -Promowanie Ogłoszeń
 29. Aktywacja płatnego Ogłoszenia w Serwisie nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku Operatora.
 30. Zakup pojedynczego Ogłoszenia jest możliwy przy użyciu stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 31. Opłata za Odpłatne Usługi Operatora pobierana jest od Wykonawcy z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Wykonawca chce skorzystać z Odpłatnej Usługi Operatora.
 32. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora, wystawi on fakturę, którą prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta klienta.
 33. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur oraz faktur korygujących bez podpisu odbiorcy.
 34. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
 35. Wykonawca, który jest zainteresowany wykonaniem Usługi, której dotyczy Zapytanie powinien złożyć Zlecającemu Propozycję wykonania poprzez skorzystanie z wiadomości wewnętrznej odpowiednio „Odpowiedź na ogłoszenie” lub „Składam ofertę”. Propozycję wykonania należy rozumieć jako zaproszenie do zapoznania się z Usługą Wykonawcy.
 36. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność pojedynczego Ogłoszenia może skorzystać z płatnego promowania Ogłoszenia na stronach Serwisu.
 37. Zakres cen promowania jest ujęty w Cenniku, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Serwisu.
 38. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem.

§7 Zasady redagowania Ogłoszeń i Zapytań

 1. Operator umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym i zalogowanym publikację Ogłoszenia lub Zapytania w Serwisie.
 2. Operator nie jest stroną umów oraz porozumień zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie może zagwarantować, że Użytkownicy są uprawnieni do zawarcia i wykonania tych umów lub porozumień.
 3. Treść Ogłoszenia lub Zapytania powinna być przygotowana przez Użytkownika zgodnie z rzeczywistością, w sposób rzetelny i kompletny. Treść Ogłoszenia lub Zapytania w szczególności nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 4. Treść Ogłoszenia lub Zapytania nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich, np. praw autorskich, a także dobrych obyczajów, jak również nie może rodzić negatywnych skutków wizerunkowych dla Operatora.
 5. Ogłoszenie lub Zapytanie pochodzą od Użytkownika i są przez niego redagowane. Użytkownik ponosi pełnią odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.
 6. Publikacja Ogłoszenia lub Zapytania następuje niezwłocznie po weryfikacji treści przez Operatora. Opublikowane Ogłoszenie lub Zapytanie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników, przy czym niektóre informacje zawarte w Ogłoszeniu są dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.
 7. Opublikowane Ogłoszenia lub Zapytania nie są odświeżane automatycznie. Oznacza to, że Użytkownik samodzielnie odświeża opublikowane Ogłoszenia lub Zapytania poprzez ponowną ich aktywację.
 8. Informacje zawarte w Ogłoszeniu dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników:
  8.1 linki do kont w social media
  8.2 inne
 9. Szczegółowe wymogi dotyczące redagowania Ogłoszeń i Zapytań:
  9.1 Ogłoszenie i Zapytanie powinno być sformułowane w języku polskim.
  9.2 Ogłoszenie i Zapytanie powinno być przypisane do właściwej tematycznie Kategorii, a jeśli Kategoria zawiera podkategorię, to również do niej.
  9.3 Treść Ogłoszenia i Zapytania powinna być jasna, dokładna i kompletna.
  9.4 Zabronione jest umieszczanie w Ogłoszeniu lub Zapytaniu wszelkiego rodzaju reklam.
  9.5 Zabronione jest umieszczanie w Ogłoszeniu lub Zapytaniu odnośników do innych stron, za wyjątkiem miejsc wskazanych do tego celu przez Operatora.
  9.6 Zabronione jest umieszczanie w treści Ogłoszenia lub Zapytania danych kontaktowych (adres, adres e-mail, adres internetowy, telefon kontaktowy), za wyjątkiem miejsc wskazanych do tego celu przez Operatora.
 10. Wykonawca w ramach jednego Konta klienta może opublikować dwa płatne Ogłoszenia w Serwisie. Każde Ogłoszenie podlega oddzielnej opłacie według Cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Serwisu.
 11. Zlecający w ramach jednego Konta klienta może bez limitu publikować Zapytania w Serwisie.
 12. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Kategorii określonej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia lub Zapytania w błędnej Kategorii. O zmianie Kategorii Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Koncie klienta adres e-mail. Użytkownikowi w takiej sytuacji przysługuje prawo usunięcia Ogłoszenia lub Zapytania.
 13. W przypadku blokady Konta klienta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia lub Zapytania zostają usunięte. Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. W takiej sytuacji, Operatorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem.
 14. Publikacja Ogłoszenia lub Zapytania w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
  14.1 po upływie terminu publikacji,
  14.2 w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji przez Użytkownika,
  14.3 w momencie usunięcia Ogłoszenia lub Zapytania na podstawie ust.13 §7 niniejszego Regulaminu.
  §8 Płatności
 15. Zapłata za Odpłatne Usługi Operatora następuje z góry, w jeden ze sposobów opisanych w niniejszym paragrafie.
 16. Operator udostępnia następujące płatności:
  2.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Operatora w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Operatora (przedpłata)
  2.2 za pośrednictwem przez PayNow w formie przedpłaty przelewem elektronicznym. Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayNow. Usługę świadczy mBsnk S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (00-850), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 5260215088, kapitale zakładowym wynoszącym 169 468 160,00zł, w całości opłaconym.
  §9 Reklamacje
 17. Za prawidłowe działanie Serwisu alemuzyk.pl odpowiada Operator.
 18. Operator dokłada wszelkich starań aby Serwis alemuzyk.pl działał nieprzerwanie i prawidłowo. Operator zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.
 19. W sytuacji wystąpienia błędu technicznego (awaria serwisu) trwającego ponad 24 godziny, Operator przedłuży czas emisji Ogłoszeń i Zapytań aktywnych w okresie wystąpienia błędu technicznego o czas trwania awarii Serwisu.
 20. Reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Serwisu rozpatruje Operator w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 21. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z funkcjonowaniem Serwisu na poniższe adresy:
  5.1 na adres e-mail: kontakt@alemuzyk.pl lub
  5.2 listownie na adres: Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec
  5.3 lub za pośrednictwem Formularza reklamacji
 22. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeśli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 23. Za prawidłowość realizacji Usługi odpowiada Wykonawca.
 24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 25. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, jak również za skutki realizacji umów, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie, bądź za nie dojście do skutku tych umów.
 26. Reklamacje dotyczące jakości Usługi należy kierować bezpośrednio na dane kontaktowe Wykonawcy na zasadach i terminach określonych przez polskie prawo.
  §10 Odstąpienie od umowy
 27. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.
 28. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 29. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 30. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 31. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
  5.1 na adres e-mail: kontakt@alemuzyk.pl lub
  5.2 listownie na adres: Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec.
 32. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  §11 Wymagania techniczne
 33. Serwis Operatora dostępny jest na stronie internetowej alemuzyk.pl.
 34. Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  2.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
  2.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Operatora
  2.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
  2.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript
  2.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
 35. Odpowiedzialność Operatora jest wyłączona jeśli Użytkownik nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z Serwisu.

§12 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z jest Operator.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].
  §13 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  1.2 Operator wyraża zgodę/ nie wyraża na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną na drodze postępowania mediacyjnego.
 4. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
  2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
  w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@alemuzyk.pl.
  §14 Postanowienia końcowe
 6. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Serwisu maja zastosowanie przepisy:
  2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.),
  2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.),
  2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827 ze zm.),
  2.4 Ustawy o prawo autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994.24.83).
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym
  https:// alemuzyk.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https:// alemuzyk.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego
  https:// alemuzyk.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Operatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2022 r.
  Załącznik 1
  Wzór oświadczenia [pdf]

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.