POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem alemuzyk.pl, której właścicielem jest Modern Solutions IT Arkadiusz Duda, Grodziec 14, 43-386 Grodziec.

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Modern Solutions IT Arkadiusz Duda,
  Grodziec 14, 43-386 Grodziec,
  NIP 9372655357, REGON 365468453
  (dalej zwany: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  Adres do korespondencji: Grodziec 14, 43-386 Grodziec
  Adres e-mail: kontakt@alemuzyk.pl
 3. Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

§2 Definicje
Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne , fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://alemuzyk.pl.
Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.
Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.
Formularz kontaktowy – formularze elektroniczne w Serwisie takie jak: Kontakt, Formularz reklamacji, Zgłaszanie błędów i propozycji zmian.
Wiadomość wewnętrzna – formularze elektroniczne w Serwisie takie jak: Odpowiedź na ogłoszenie, Składam ofertę, Poproś o spersonalizowaną ofertę.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://alemuzyk.pl
 2. Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 5. Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

§4 Cel, podstawa oraz czas przetwarzania danych osobowych

 1. Rejestracja Konta klienta:
  1.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zarejestrowały swoje konto w Serwisie alemuzyk.pl.
  1.2 Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło.
  1.3 Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie.
  1.4 Podstawą prawną przetwarzania danych jest: przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz Uzasadniony interes Administratora, w celu optymalizacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  1.5 Dane przetwarzane są do czasu wykonania umowy (np. usunięcia konta z Serwisu),
  a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  1.6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można założyć konta.
  1.7 Jeśli do rejestracji Konta klienta dochodzi z wykorzystaniem konta w serwisie Meta (Facebook), przetwarzaniu podlegają imię i nazwisko w formie jakiej występują na koncie Meta (Facebook), numer identyfikacyjny oraz adres URL do zdjęcia profilowego w serwisie Meta (Facebook).
  1.8 Jeśli do rejestracji Konta klienta dochodzi z wykorzystaniem konta Google, przetwarzaniu podlegają imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres URL do zdjęcia profilowego Google.
 2. Formularz kontaktowy:
  2.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które kontaktują się przez formularz kontaktowy.
  2.2 Dane, które podlegają przetwarzaniu, to imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  2.3 Dane są przetwarzanie w celu identyfikacji Użytkownika kontaktującego się oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  2.4 Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO)
  2.5 Dane będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń.
  2.6 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do weryfikacji Użytkownika.
 3. Wiadomość wewnętrzna:
  3.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zarejestrowały swoje konto w Serwisie alemuzyk.pl.
  3.2 Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło.
  3.3 Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie.
  3.4 Dane są przetwarzanie w celu identyfikacji Użytkownika kontaktującego się oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  3.5 Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO)
  3.6 Dane przetwarzane są do czasu wykonania umowy (np. usunięcia konta z Serwisu),
  a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  3.7 Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można założyć konta.
 4. Newsletter
  4.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które zapisały się na Newsletter.
  4.2 Dane, które podlegają przetwarzaniu, to imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  4.3 Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi Newsletter, informowania o rabatach, promocjach oraz nowej ofercie, a także w celu dopasowania treści zamówionej usługi Newsletter do aktywności Użytkownika w Serwisie.
  4.4 Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing bezpośredni (informacje o ofercie, nowościach, personalizowanie treści)(art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  4.5 Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
  4.6 Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwości zapisania się na Newsletter.
 5. Obsługa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  5.1 Przetwarzaniu podlegają dane osób, które złożyły zamówienie na Odpłatne Usługi w ramach Serwisu, o których mowa w §6 Regulaminu Serwisu.
  5.2 Dane, które podlegają przetwarzaniu, to imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
  5.3 Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
  5.4 Podstawą prawną jest przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  5.5 Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w celu realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.
  5.6 Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu. Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
  5.7 Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć zamówienia na Odpłatne Usługi w ramach Serwisu, o których mowa w §6 Regulaminu Serwisu.

§5 Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, tj. firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne, firmom księgowym, upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji zadań dla których działa Serwis oraz organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.
§6 Uprawnienia Użytkownika Serwisu

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym uprawnienia:

1.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym kopię tych danych.
1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
1.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach: (a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu s stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
1.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku woli skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt na dane kontaktowe Administratora.

§7 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
§8 Cel wykorzystywania plików cookies

 1. Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

§9 Rodzaje plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:
  1.1 cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku.

1.2 cookies trwałe, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.

1.3 cookies podmiotów trzecich, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  2.1 „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

2.2 „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu.

2.3 „reklamowe” – umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§10 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
 2. Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.
 3. Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 4. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
 5. Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11 Piksel Facebook (Piksel firmy Meta)

 1. Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia .
 2. Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego serwisu.
 4. Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 5. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób, może np. zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences
 6. Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§12 Zarządzanie plikami cookies

 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć
  w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
 3. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności witryn internetowej prowadzonej pod adresem: https://alemuzyk.pl.

§13 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie
  z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje
  o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
  W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23.11.2022 r.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.